Projekty

Klíčové projekty IAML, tzv. R-projekty, jsou realizovány s podporou (spolusponzorstvím) IAML a dalšími mezinárodními organizacemi, zejména IMS (Mezinárodní společnost pro hudební vědu). Jedná se o projekty primárně soupisové, podchycující oblast hudby ve všech jejích dokumentovatelných projevech a vytvářející tak zároveň výchozí bázi pro práci badatelskou, muzikologickou, editorskou, interpretační a hudebně bibliografickou.

R-projekty byly původně zakládány na půdorysu UNECSO, tj. na součinnosti mezinárodní centrály a s ní vzájemně aktivně spolupracující sítí národních centrál.RISM – Répertoire international des sources musicales (Mezinárodní soupis hudebních pramenů) byl založen v roce 1952 v Paříži. V celosvětovém měřítku dnes představuje nejrozsáhlejší dokumentaci hudebních pramenů rukopisných i tištěných. Centrální redakce RISM sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a koordinuje práci pracovníků cca ve 32 zemích. Česká národní redakce RISM sídlí v hudebním oddělení Národní knihovny ČR (Zuzana Petrášková, Eliška Šedivá).
Katalog RISM je je v současnosti budován a zpřístupňován v online prostředí, vznikají ale i tištěné katalogy vybraných sbírek. Viz prezentace k českým tištěným katalogům např. ZDE.

Dříve katalogy vycházely v knižní podobě v těchto řadách:

  • Série A pamatuje jak na tištěné, tak na rukopisné hudebniny, přičemž
    • A I obsahuje tištěné hudebniny z let 1500 až 1800 (popř. až 1830);
    • A II obsahuje rukopisné hudebniny po roce 1600;
  • Série B – jednotlivé svazky (I až XIV) jsou zvláštními katalogy s informacemi o tištěných antologiích ze 16. až 18. století, teoretických hudebních spisech, rukopisech vícehlasé hudby 11. až 16. století, o hebrejské, perské a arabské hudbě apod.;
  • Série C – sestává z pěti referenčních svazků o hudebních institucích, které uchovávají zdokumentované prameny.

RILM – Répertoire international de littérature musicale (Mezinárodní soupis literatury o hudbě) byl založen v roce 1966. Jeho původní poslání bylo ryze bibliografické: přinášet výběrovou, knižní i článkovou bibliografii aktuálně vycházející odborné literatury o hudbě z celého světa a být tak nejkomplexnějším zdrojem informací podchycujícím publikační činnost v oboru muzikologie.
Vedle hlavního dnes již plně digitalizovaného online výstupu pod titulem RILM Abstracts of Music Literature, obsahujího bibliografické údaje s abstrakty, se jeho pole působení rozšířilo o další databázové výstupy, a sice o RILM Abstracts with Full Text, který v současné době zpřístupňuje online texty cca 270 odborných hudebních časopisů, a rovněž o RILM Music Encyclopedias, jenž umožňuje fulltextové vyhledávání v cca 67 vybraných encyklopedických titulech. Ve spolupráci s vydavatelem Bärenreiter pak redakce RILM též online zpřístupňuje digitalizovaný obsah slovníku Die Musik in Geschichte und Gegenwart (2. vydání), včetně jeho nových i průběžných aktualizací, revizí a doplňků: MGG Online.
Přístup do databází RILM zprostředkovává např. Národní knihovna, viz Přehled licencovaných databází.
Centrální redakce RILM sídlí v New Yorku a spolupracuje s 60 národními redakcemi. Česká redakce sídlí v Národní knihovně ČR (Pavel Kordík).


RIdIM – Répertoire International d’Iconographie Musicale – Répertoire international d’iconographie musicale (Mezinárodní soupis hudební ikonografie) byl založen roku 1971 s cílem rozvíjet metodu a prostředky pro evidenci, katalogizaci, klasifikaci, reprodukci a studium materiálů vizuální povahy, které mají vztah k hudbě (nejčastěji výtvarná umělecká díla s hudební tematikou). Projekt navázal na činnost několika národních center (nejstarší bylo pařížské), aby mj. napomáhal vzniku a rozvoji dalších středisek pro výzkum hudební ikonografie. Centrální redakce RIdIM sídlí v New Yorku, české centrum pro hudební ikonografii je v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Eva Paulová).

Výstupem projektu je veřejně přístupná databáze a publikace, které vydává newyorské centrum (Research Center for Musical Iconography – RCMI): RIdIM/RCMI Newsletter (pravidelný aktualizační zpravodaj), RIdIM/RCMI Inventory of Music Iconography (průběžně vycházející řada soupisů významných sbírek), Imago Musicae (ročenka v podobě sborníku studií, vychází od roku 1984).


RIPM – Répertoire international de la presse musicale (Mezinárodní soupis hudebního tisku) byl založen roku 1980 s cílem vytvořit anotovaný soupis článků a ilustrací v hudebně-periodickém tisku v rozmezí let 1800 (popř. dříve) až 1950. RIPM má dvě mezinárodní centra: v USA (University of Maryland) a v Itálii (Parma-Colorno). Česká republika se ke spolupráci připojila v roce 2002, ale v současnosti výstupy za ČR nejsou koordinovány.

Výstupem projektuje online databáze, dříve vycházely monografické knižní svazky podle jednotlivých zemí se souhrnným názvem Répertoire international de la presse musicale series.