Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd ČR

Web: https://www.udu.cas.cz/cz/knihovny/muzikologicka-knihovna
https://www.udu.cas.cz/cz/knihovny/katalogy-muzikologie
Adresa:
Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba:
Markéta Kratochvílová
+420 220 303 938
kratochvilova@udu.cas.cz
Popis činnosti: Muzikologická knihovna funguje jako základní knihovna se specializovaným fondem pro pracovníky Ústavu dějin umění AV ČR a odbornou veřejnost. Shromažďuje aktuální tuzemskou monografickou i časopiseckou produkci pro obor hudební věda a doplňuje publikace starší. Zahraniční publikace jsou doplňovány v souvislosti s aktuálně řešenými badatelskými úkoly. Výběrově je doplňován i fond hudebnin a zvukových nosičů. Knihovna aktuálně disponuje cca 40 000 knihovními jednotkami. Je zapojena do meziknihovní výpůjční služby včetně služby mezinárodní. Zajišťuje zpracování publikací knihovnickým systémem Aleph a záznamy o svém fondu poskytuje do Souborného katalogu ČR. Shromažďuje a edituje informace pro databáze ASEP a RIV o publikační činnosti muzikologů zaměstnaných v Ústavu dějin umění AV ČR. Knihovna vytváří a spravuje elektronickou databázi české muzikologické literatury, která v současnosti obsahuje přes 25 000 záznamů, je průběžně doplňována a je volně přístupná on-line.

Muzikologická bibliografická databáze
Další pracovníci:
Jana Vozková
+420 220 303 939
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
40000
Počet notových dokumentů:
11000
Počet zvukových dokumentů:
8500
Počet audiovizuálních dokumentů:
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality